Keltské hradisko Pohanská

Keltské hradisko Pohanská, Plavecké podhradie Autor: Vlado Miček

Keltské hradisko Pohanská sa nachádza neďaleko Plaveckého hradu. Má dominantné postavenie v Národnej prírodnej rezervácii Pohanská.

Chránené územie Pohanská

Chránené územie Pohanská bolo vyhlásené v roku 1980 na ochranu suchomilných a teplomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev na vápencoch, krasových javov. Rovnako aj významných archeologických nálezísk na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Pohanská bola osídlená už v mladšej dobe kamennej

Vďaka prírodným pomerom, hlavne konfigurácii terénu a existencii prameňov, bolo územie osídlené už v mladšej dobe kamennej. Osídlenie je dokladané s výnimkou mladšej doby železnej v rôznych intervaloch a intenzite až do prvej polovice 1. storočia nášho letopočtu.

Najväčší rozmach dosiahla v mladšej dobe železnej

Najväčší rozmach dosiahlo osídlenie v mladšej dobe železnej. Vtedy bol na Pohanskej vybudovaný zložitý opevňovací systém. Na lokalite rozpoznávame akropolu hradiska. Ide o najvyššie položené miesto, príkre úbočia s terasovitými úpravami hlavne na južnej strane, najnižšie opevnené miesta na južnej, východnej a severnej strane lokality s hlavnou bránou na východe. Postup opevnenia je charakteristický pre opid – prvých sídliskových útvarov mestského charakteru na našom území.

Významné obchodné stredisko

Rozloha vo veľkosti 49 hektárov a archeologické nálezy z keramiky a zo železa poukazujú na význam Pohanskej ako obchodného a azda aj politicko-administratívneho strediska v slovenskej časti Pomoravia v neskorej dobe laténskej.